FAQs Complain Problems

एक दिने खोप समन्वय गोष्ठी

एक दिने खोप समन्वय गोष्ठी स्वास्थ्य शाखाका संयोजक ले स्वास्थ्य शाखाको विवरण इस्पस्ट पार्दै पालिका प्रमुख , उप प्रमुख , वडा प्रमुख र स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख हरुलाई

पालिका स्तरीय पालिका प्रमुख , उप प्रमुख , वडा प्रमुख र स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुको एक दिने खोप समन्वय गोष्ठी मिति २०७५/११/३० गते संचालन भएको छ |

आर्थिक वर्ष: