FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मूल्याकङ्न तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 01/30/2023 - 17:53 PDF icon KP_Humla_Kharpunath RM_MES guideline 2077.pdf
खार्पूनाथ गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/30/2023 - 17:47 PDF icon KP_Humla_KharpunathRM_Health Act.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नीति २०७६ ७६/७७ 01/30/2023 - 17:43 PDF icon KP_Humla_KharpunathRM_Health Policy.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 20:40 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (नमूना) latest.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ७९-८० 01/13/2023 - 20:32 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust19,2019 - Copy.pdf
खार्पुनाथ गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 20:30 PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
कर्मचारी आचारसंहिता ७९-८० 01/13/2023 - 20:22 PDF icon स्थानीय तहका कर्मचारीहरूकाे अाचारसंिहता २०७४.pdf
स्थानिय पुर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 20:20 PDF icon स्थानिय पुर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
स्थानिय पुर्वाधार मर्मत संभार तथा कार्य संचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 01/13/2023 - 20:16 PDF icon स्थानिय पुर्वाधार मर्मत संभार तथा कार्य संचालन कार्विधि २०७८.pdf
स्थानिय जनसहभागिता कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 01/13/2023 - 20:14 PDF icon स्थानिय जनसहभागिता कार्यविधि २०७८ - Copy.pdf

Pages

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा हेर्न , तल क्लिक गर्नुहोस |