FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Village Profile And Periodic Plan

७६/७७ 01/08/2020 - 12:29 PDF icon periodic plan, PDF icon village profile

आ.व.२०७६/२०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/01/2019 - 17:56 PDF icon SuTRA __ अनुसूची १.१.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची १.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची २.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ३.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ४.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ५.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ६.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ७.pdf, PDF icon SuTRA __ श्रोतगत बजेट बिनियोजन.pdf, PDF icon SuTRA __ सशर्त अनुदान.pdf

अनुदानको विस्तृत विवरण ०७६/०७७

७५/७६ 07/15/2019 - 17:26 PDF icon वितिय सशर्त अनुदान कार्यक्रम २०७६/७७

अनुदान विवरण

७६/७७ 06/23/2019 - 12:18 PDF icon खार्पूनाथ गाउँपालिका समानीकरण र शशर्त अनुदान विवरण

एक दिने खोप समन्वय गोष्ठी

७५/७६ 03/26/2019 - 07:24

खार्पूनाथ गाँउपालिकाको २०७५।०७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट

७५/७६ 02/26/2019 - 15:04 PDF icon खार्पूनाथ गाँउपालिकाको २०७५।०७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट.pdf

आ.व. २०७५.०७६ को विनियोजन ऐन - खार्पूनाथ गाँउपालिका

७५/७६ 02/26/2019 - 14:57 PDF icon विनियोजन एेन २०७५।०७६.pdf

आ.व. २०७५/०७६ को आर्थिक ऐन - खार्पूनाथ गाँउपालिका

७५/७६ 08/21/2018 - 13:48 PDF icon खार्पूनाथ गाँउपालिकाको अार्थिक एेन, २०७५।७६

Pages

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा हेर्न , तल क्लिक गर्नुहोस |