टेन्डर आव्हान गरेको सूचना

आज मिती २०७५/०९/१० मा यस कार्यालय को लागि आ.व. ७५/७६ मा तपशिल बमोजिमका निर्णय कार्य शिलबन्धि दरभाउ पत्रको माध्यम बाट खरिद गर्नु पर्ने भएको ले शिलबन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो |

Pages