अा.व. २०७५।०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्दै

अा.व. २०७५।०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्दै  खार्पूनाथ गाँउपालिका उपाध्यक्ष श्री सिन्दु हमाल शाही

 

आर्थिक वर्ष: